Všeobecne obchodne podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom. Predmetom zmluvy sú služby ako je vytváranie a aktualizáciu webových stránok, prioritne pre firmy, tvorba grafických návrhov, reklama.  

 

Predávajúci/Zhotoviteľ:                      Wellpack s. r. o., Komenského 34, 083 01  Sabinov

IČO: 44 510 578, DIČ: 20 22 76 37 65

Telefónne číslo: 0918 672 661, e-mail: info@webexperts.sk ,

Zodpovedná osoba: Falat Lukáš, Falatová Marcela

Orgán dozoru:                          Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),  Konštantínova 6 , Prešov

 

Predávajúci/ Zhotoviteľ  je zapísaný pod spisovou značkou Sro, vložka číslo: č.21282/P v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov

Kupujúci/Objednávateľ je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.

 

Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa

TERMÍN DODANIA DIELA

Objednávateľ je povinný dodať potrebné podklady na vytvorenie diela (najmä konkretizáciu vzhľadu diela, štruktúru webovej stránky, záujem o webhostingové služby …). Pokiaľ tak neurobí bez zbytočného odkladu, je zhotoviteľ oprávnený posunúť termín ukončenia diela po dodaní týchto podkladov a s prihliadnutím k aktuálnemu plánu prác. Zhotoviteľ je oprávnený posunúť termín dokončenia webovej stránky aj v prípade, že v priebehu realizácie projektu sa objavia práce naviac, nedefinované na začiatku realizácie projektu.

ODOVZDANIE DIELA

Dielo sa považuje za odovzdané okamihom uhradenia ceny za dielo (za uhradenie sa považuje pripísanie celkovej platby za dielo na účet zhotoviteľa) a po oznámení objednávateľa, že k dielu nemá žiadne ďalšie pripomienky. Po nasadení do ostrej prevádzky náleží objednávateľovi lehota 14 dní k oznámeniu ďalších pripomienok, pokiaľ budú a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať drobné úpravy na diele. Akékoľvek ďalšie úpravy na webovej stránke, ktoré bude objednávateľ požadovať po tejto lehote sa považujú za zvýšené náklady.

SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ je povinný poskytovať súčinnosť zhotoviteľovi, v priebehu celého zhotovovania diela pričom zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nesprávnosť jeho pokynov. Poskytnutím súčinnosti je chápané, že objednávateľ je povinný reagovať na e-mailové správy zhotoviteľa najneskôr do 48 hodín od doručenia správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje reagovať na e-mailové správy objednávateľa tiež najneskôr do 48 hodín od prijatia žiadosti. Ak objednávateľ nereaguje na e-mailové správy zhotoviteľa po dobu dlhšiu 14 dní, je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom je oprávnený si účtovať reálne vykonanú prácu na diele.

ÚHRADA ZA DIELO

Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o zvýšených nákladoch. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za vykonané dielo, a to po odsúhlasení odovzdaného diela a oznámenia objednávateľa, že dielo je bez pripomienok. Faktúra je splatná v lehote a na účet, ktorý je v nej obsiahnutý. V prípade ak vzhľadom na veľkosť a náročnosť objednávky dohodnutá doba zhotovenia diela presahuje 30 dní, je možné vystaviť čiastkovú faktúru za vykonané práce na mesačnej báze. Rovnako platí v prípade ak celková suma objednávky presiahne 1000 €.  V tom prípade je možné vyhotoviť čiastkovú faktúru pokiaľ objem vykonaných prác zodpovedá sume 1000€.

V prípade omeškania so splatnosťou faktúry dlhšej 14 dní je zhotoviteľ oprávnený prerušiť poskytovanie služby (znefunkčniť webovú stránku, e-mailové kontá …) a to až do uhradenia predmetnej faktúry.

V prípade, že zhotoviteľ v dostatočnom predstihu (14 dní vopred) upozorňuje na expiráciu doménových a webhostingových služieb a zároveň fakturuje doménové a webhostingové služby, nezodpovedá za expiráciu týchto služieb, v prípade neuhradenia faktúr zo strany objednávateľa. Tieto vzťahy sa riadia príslušnými pravidlami jednotlivých centrálnych orgánov (NIC.CZ, Internic ..).

Referencia na vašu web stránku

Na každej web stránke vygenerovanej objednávateľom je krátky textový odkaz na službu www.webexperts.sk a autora služby.

Poskytovateľ služby môže uviesť hyperlinku a ukážky web stránky Používateľa pre svoju propagáciu, napríklad na web stránkach Poskytovateľa, v tlačových informáciach, či v akejkoľvek inej reklamnej komunikácii.

zásady ochrany osobných údajov

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, resp. uzavretím Zmluvy, Používateľ potvrdzuje, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

Prevádzkovateľ nie je správcom osobných údajov používateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: “GDPR”). Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým s GDPR.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky Používateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

Prevádzkovateľ pre plnenie licenčnej zmluvy používa služieb subdodávateľov, najmä prevádzkovateľov mailingových služieb a prevádzkovateľa webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorej subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie voči Používateľovi priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenie osobných údajov.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Používateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po jej uplynutí tejto doby budú údaje vymazané.

Používateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR. Používateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Používateľ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

Používateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

Používateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné Zmluvu uzavrieť či jej zo strany Prevádzkovateľa plniť.

Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.

Záujemca o využívanie služieb Prevádzkovateľa vyplnením formulára:

  1. súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Prevádzkovateľa a tretích subjektov, nie však častejšie, ako 1x týždenne
    2. prehlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v znení noviel, lebo Používateľ sa zasielam informácií podľa bodu 1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. výslovne súhlasí. Súhlas podľa tohto odseku môže Používateľ kedykoľvek písomne ​​odvolať mailom alebo písomne na hore uvedenej adrese

Prevádzkovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. Súbory cookie. Používaním webu Používateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo krátkodobého prerušenia prevádzky servera, najmä v prípadoch údržby, havárie, vis maior, alebo opráv tých častí, ktoré priamo ovplyvňujú poskytovanie služieb a to mimo hlavnú špičku, ak nepôjde o akútnu haváriu.

Zhotoviteľ neručí za chyby spôsobené necitlivým zásahom do webstránky objednávateľom, alebo treťou stranou, rovnako tak nenesie zodpovednosť za zásah tretej osoby do zdrojového kódu diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje garantovať 99% funkčnosť diela (webovej stránky), iba v prípade hosťovania na serveri zhotoviteľa.

V prípade, že je dielo prevádzkované na serveri objednávateľa, nevzťahujú sa na neho žiadne záručné podmienky a za prevádzku v plnej výške zodpovedá objednávateľ.